czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Statut WIG
2019-09-25
 

Rozdział I

§1

 1. Powołuje się Wolsztyńską Izbę Gospodarczą, zwaną dalej „Izbą”.
 2. Izba jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną. Do Izby na zasadach dobrowolności należeć mogą osoby fizyczne i prawne.
 3. Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku (Dz.U. nr 35 z 8 czerwca 1989 r. z późniejszymi zmianami).

§2

Terenem działalności Izby jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą władz miasto Wolsztyn.

§3

Czas trwania Izby jest nieograniczony.

§4

Izba używa pieczęci z napisem „Wolsztyńska Izba Gospodarcza” wraz z adresem.

 

Rozdział II
Cele i zadania Izby oraz sposoby ich realizacji

§5

Celem Izby jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju gospodarczego i intelektualnego swoich członków oraz rozwoju społeczno–gospodarczego powiatu wolsztyńskiego i województwa wielkopolskiego.

§6

Zadaniem Izby jest:

 1. Stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie etyki w działalności gospodarczej a w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 3. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w tym zwłaszcza informacji rynkowej, zaopatrzeniowej, finansowo–ekonomicznej i technicznej.
 4. Udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno–handlowego członków Izby.
 5. Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych.
 6. Praca na rzecz kształtowania nowoczesnych form działalności gospodarczej.
 7. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby.
 8. Delegowania swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządowych do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo–opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej.
 9. Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działalności Izby.
 10. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami.
 11. Prowadzenie poradnictwa prawnego, podatkowego, organizowanie działalności szkoleniowej, wydawniczej, targowo–wystawienniczej.
 12. Świadczenie na rzecz członków pomocy w zakresie analizy rynku, promocji rynkowej i innych form działalności marketingowej.
 13. Wydawanie członkom na ich wniosek opinii niezbędnych do uruchomienia i rozwijania działalności gospodarczej a w szczególnych przypadkach poręczenia i gwarancji.
 14. Organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie w postępowaniach sadowych w sprawach spornych związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą członków.
 15. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.
 16. Wykonywanie czynności gospodarczych a zwłaszcza legalizowanie dokumentów, wydanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń do umów konwencji międzynarodowych lub międzynarodowych zwyczajów handlowych.
 17. Podejmowanie działań nakierowanych na szeroko rozumiane przygotowanie swoich członków do funkcjonowania w mechanizmach gospodarczych UE.
 18. Integrowanie środowiska gospodarczego Powiatu Wolsztyńskiego, pozyskiwanie do działań nowych członków.

§7

Izba opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§8

 1. Dla realizacji swych celów i zadań Izba może zawierać porozumienia lub umowy o współdziałaniu z innymi organizacjami, stowarzyszeniami a także organami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki :

§9

 1. Członkowie Izby dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art.1 Ustawy o izbach gospodarczych.
 3. Członkim wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zdeklarowała wsparcie finansowe na rzecz Izby.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która poprzez swą działalność położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.

§10

 1. Osoby fizyczne, będące członkami Izby, wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
 2. Osoby prawne wykonują swe prawa i obowiązki przez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

§11

 1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 2. Założyciele Izby stają się członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru sądowego

§12

Godność Członka Honorowego nadaje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Izby.

§13

Izba nie posiada uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§14

 1. Utrata członkostwa w Izbie następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Izby dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Izby, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu należnych zobowiązań wobec Izby,
  • likwidacji działalności gospodarczej.
 3. Wykluczenia członka zwyczajnego Izby dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
  2. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  3. popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Izby lub jest rażąco sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami postępowania.
 4. W przypadkach określonych w ust.3 ppkt a – c orzeka Zarząd Izby podając na piśmie przyczyny wykluczenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 5. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy Izby

§15

Władzami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata a ich wybór przez Walne Zgromadzenie odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie wybrani do Zarządu mogą swe funkcje sprawować wielokrotnie.
 3. Uchwały władz Izby podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby nie uczestniczy wymagana liczba członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 5. Postanowienia ust.4 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Izby.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Izby w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zgromadzenie

§18

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą Władzą Izby.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§19

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby raz w roku, w terminie do 30 kwietnia.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje w/g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków Izby nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku ogólnego sformułowanego wg ust.6 ppkt b i c.
 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości członków.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Zatwierdzanie porządku obrad.
 2. Uchwalanie programu działania Izby.
 3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków Izby oraz decyzji o skreśleniu z listy członków.
 5. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków w głosowaniu tajnym.
 6. Uchwalaniu regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy.
 8. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 9. Uchwalanie zmian Statutu.
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby.
 11. Podejmowanie uchwał co do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 12. Ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia środków trwałych w tym nieruchomości.
 14. Uchylanie decyzji Zarządu.
 15. Tworzenie podmiotów gospodarczych i przystępowanie do już istniejących.

 

Zarząd

§21

Zarząd jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§22

 1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Zarządu ze swojego grona wybierają:
  • Prezesa
  • Zastępcę Prezesa
  • Skarbnika
  • Sekretarza

§23

 1. Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jego Zastępca.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa.
 4. Na posiedzenia z głosem doradczym mogą być zapraszane osoby spoza składu Zarządu.

§24

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 1. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie członków Izby.
 3. Ustalanie rocznych programów Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów.
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
 6. Uchwalenie regulaminów funduszów celowych.
 7. Zarządzanie majątkiem Izby w tym: podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych Izby.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej i innych organizacji.
 9. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 11. Angażowanie i zwalnianie pracowników Biura, a także ustalenie zasad wynagradzania pracowników biura Izby.
 12. Ustalanie zakresu działalności Biura Zarządu.

§25

 1. Oświadczanie woli w sprawach finansowych, w imieniu Izby składa dwóch członków Zarządu lub pełnomocnicy działający w ramach umocowania.
 2. Zarząd może uchwałą upoważnić Prezesa Izby do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu Izby jednoosobowo. Uchwała określi zakres pełnomocnictwa.

§26

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Do obowiązków Prezesa należy:
  1. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
  2. wykonywanie uchwał Zarządu,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Izby i Zarządu,
  4. uczestniczenie w posiedzeniach organów Izby,
  5. podejmowanie uchwał Zarządu oraz nadzór nad ich realizacją.
 2. W przypadku nieobecności (choroby) Prezesa, jego obowiązki przejmuje Zastępca.

 

Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Izby,
  2. przedstawienie Zarządowi protokołów kontroli i występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołania Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Izby w terminie ustalonym statutem,
  5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Komisja może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty opinii pokrywa Izba.

§29

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Izby.
 2. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. W przypadku określonym w §28 pkt 1 ppkt d Walne Zgromadzenia winny być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ostatniego zwykłego terminu przewidzianego statutem.

 

Sąd Koleżeński

§30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.
 2. Sąd Koleżeński ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.

§31

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Izby,
 2. rozpatrywanie sporów między członkami Izby powstałymi na tle działalności Izby, na ich wniosek,
 3. rozpatrywanie sporów i prowadzenie mediacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi na ich wniosek.

§32

Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

§33

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Izby na okres: od 6 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie z Izby.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§34

Organizacja i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§35

 1. Dla zapewnienia pełnej realizacji zadań statutowych zarząd może powołać Biuro Izby.
 2. Biuro jest organem wykonawczym Zarządu Izby.

§36

 1. Strukturę organizacyjną Biura ustala Zarząd Izby.
 2. Zarząd może do pracy w biurze zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.
 3. Kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy wobec pracowników Biura jest Prezes Izby.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Izby

§37

 1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  2. darowizny, dotacje, zapisy i spadki od osób krajowych i zagranicznych,
  3. wpłaty na fundusze celowe,
  4. wpływy z działalności statutowej Izby, dochody z własnej działalności gospodarczej, dochody z majątku Izby.
 3. Izba prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§38

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku za rok bieżący.

§39

Izba może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

§40

 1. Uchwalenie statutu wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez złożenie na nim swoich podpisów przez członków założycieli.
 2. Zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby przez Walne Zgromadzenie wymaga większości ¾ głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o likwidacji Izby Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Izby.

§41

Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Izby.

§42

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17.02.2000r., co członkowie założyciele własnym podpisem potwierdzają:

 

Jerzy Gintrowicz

Krzysztof Lisiewicz

/62 podpisów członków założycieli/

za zgodność

z up. STAROSTY

mgr Zbigniew Artwiński

SEKRETARZ POWIATU

<- powrót
 liczba odwiedzin: 62379      online: 1